Výkopová zemina je jedním z hlavních materiálů, který při stavbě či výkopových pracích vzniká. Pokud si nejste jistí, jak s ní naložit a zdali se jedná o odpad, přečtěte si tento článek, který vám pomůže se v tom zorientovat.

Druhy výkopové zeminy

  1. Konzistence tuhá až pevná
  2. Kompaktní až sypká
  3. Zásyp nebo dříve vykopaná zemina

Jak nakládat s výkopovou zeminou?

Výkopová zemina se objevuje jako vedlejší produkt téměř při každé stavbě a existují tři možnosti, jak s ní naložit. Je možné zeminu znovupoužít přímo na místě, kde byla vykopána, pokud zajistíme, že bude využita pro účely stavby ve svém přirozeném stavu (nekontaminovaná). Druhá možnost je zeminu využít na jiném místě, než byla vykopána. Tehdy ale musí být splněny dvě podmínky:

  • využití zeminy je vhodné pro povolené terénní úpravy dle stavebního zákona,
  • využití zeminy nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí.

Poslední možnost je zeminu odvést, nebo nechat odvést specializovanou firmou na rekultivační skládku. Tam bude uložena do tzv. deponie, místa vymezená k uložení vykopané zeminy v souladu se zákonem pro ukládání výkopové zeminy na povrchu terénu.

Kontaminovaná výkopová zemina? Co s ní?

Existuje nespočet druhů znečištěné zeminy. Nejčastěji kontaminaci půdy způsobují chemikálie, rozpouštědla, těžké kovy, průmyslové odpady, pesticidy, vyluhování odpadů na skládkách, radioaktivní látky, prosakování kontaminovaných povrchových vod.

Pokud víte, že je vaše půda kontaminovaná, lze vzorek poslat do laboratoře, kde vám udělají rozbor. Existují hraniční hodnoty, které půda může mít, aby mohla být znovu použita. Zjistíte-li, že je půda kontaminovaná a nelze ji znovu použít, kontaktujte specializovanou firmu, která zajistí bezpečný převoz a uskladnění.

Výkopová zemina: další využití a rekultivace

Jak bylo řečeno, pokud není zemina kontaminována a splňuje podmínky stavebního zákona i vyhlášky o ochraně životního prostředí, je možné ji znovu použít. Nejčastěji je využívána k vyrovnávání terénních nerovností během zemních prací nebo při zakládání nových staveb. Dále je možné zeminu využít k rekultivaci krajiny, ať už na skládkách nebo např. v místech, kde se těžili nerostné suroviny (těžba uhlí, vytěžené pískovny, kamenolomy).

Doporučujeme nakládání se zeminou nebrat na lehkou váhu. Pokud nedodržíte podmínky a poskytnete či využijete cizí výkopovou zeminu, která není v souladu se zákonem, můžete dostat nemalou pokutu. Navíc po vás bude vyžadováno zjednat nápravu.

Jestliže se chystáte na rekonstrukci domu, budou se vám hodit spíše informace o stavebním odpadu a suti, kterým jsme se věnovali již dříve. Můžete si přečíst např. příspěvěk Co je to stavební odpad? nebo příspěvěk Stavební suť: Z čeho se skládá a kam s ní?.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČTENÍ