Společnost Recyklace – Procházka s.r.o., IČ: 28306651, se sídlem Brno – Brněnské Ivanovice, Jahodová 526/64, 620 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60137 (dále jen „Recyklace – Procházka s.r.o.“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Recyklace – Procházka s.r.o. prioritou.

Recyklace – Procházka s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Recyklace – Procházka s.r.o. během Vašeho používání internetových stránek Recyklace – Procházka s.r.o. (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Recyklace – Procházka s.r.o. či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů Recyklace – Procházka s.r.o. (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu Recyklace – Procházka s.r.o. nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Recyklace – Procházka s.r.o. zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy);
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Recyklace – Procházka s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Recyklace – Procházka s.r.o. plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Recyklace – Procházka s.r.o. je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Údaje subjektů Účely zpracování
jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu,
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb,
Účetní a daňové účely,
Plnění ostatních zákonných povinností
e-mail Plnění smluvního vztahu,
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb,
Účetní a daňové účely,
Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou v Recyklace – Procházka s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Recyklace – Procházka s.r.o. a v rámci smluvních partnerů Recyklace – Procházka s.r.o., které jsou nezbytné pro zajištění výroby a distribuce. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Recyklace – Procházka s.r.o. je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Recyklace – Procházka s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Recyklace – Procházka s.r.o., a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Recyklace – Procházka s.r.o. povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*
Účetní a daňové účely po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* Recyklace – Procházka s.r.o. je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, a nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Recyklace – Procházka s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Recyklace – Procházka s.r.o. oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Recyklace – Procházka s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Recyklace – Procházka s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  • Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Recyklace – Procházka s.r.o. zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Recyklace – Procházka s.r.o. požadovat vysvětlení.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Recyklace – Procházka s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Recyklace – Procházka s.r.o. ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Recyklace – Procházka s.r.o. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Recyklace – Procházka s.r.o. Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Recyklace – Procházka s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla firmy nebo e-mailem na info@rp.cz. Firma Recyklace – Procházka s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1. 2022.